Social Economic Issues

Social Economic Issues : இந்தியாவில் / தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் TNPSC பாடத் திட்டத்தின் படி இங்கு அனைத்து தலைப்புகளின் கீழ் வினா விடை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Social Economic Issues – Topic Wise Study Materials

மக்கள் தொகைப் பெருக்கம்

  1. மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த இந்திய அரசு எடுத்த முயற்சிகள்?
  2. மக்கள் தொகை அதிகரிப்பினால் ஏற்படும் விளைவுகள் ஆராய்க?
  3. மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்றால் என்ன? இந்தியாவில் மக்கள்தொகை அடர்த்தி சமமற்ற பரவலுக்கான காரணங்கள் மற்றும் இதற்கான அரசின் நடவடிக்கைகள் பற்றி எழுதுக.
error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023