ஓரெழுத்து ஒரு மொழி | Oreluthu Oru Mozhi Sorkal | TNPSC GROUP 4 GENERAL TAMIL

ஓரெழுத்து ஒரு மொழி என்பது, ஓர் எழுத்து, ஒரு சொல்லாக தனித்து நின்று பொருள் தருவது ஆகும். எடுத்துக்கட்டாக – ஆ, கோ, கை, போ, தை ஆகிய எழுத்துகள், ஒரே ஒரு ஒரு பொருள் தருவதாக உணர்வீர்கள். (Oreluthu Oru Mozhi Sorkal – IMPORTANT FOR TNPSC GROUP 4 GENERAL TAMIL)

ஓரெழுத்து ஒருமொழி
பவணந்தி முனிவரின், இலக்கண நூலான நன்னூலில் 42 ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எழுத்துகள் உள்ளதாகப் கூறுகிறார்.

ஓரெழுத்து ஒருமொழியின்(42) பொருள் அறிவோம்

ஓரெழுத்து ஒருமொழிபொருள்
பசு
கொடு
இறைச்சி
அம்பு
தலைவன்
மதகுநீர் தாங்கும் பலகை
காசோலை
கூபூமி
கைஒழுக்கம்
கோஅரசன்
சாஇறந்துபோ
சீஇகழ்ச்சி
சேஉயர்வு
சோமதில்
தாகொடு
தீநெருப்பு
தூதூய்மை
தேகடவுள்
தைதைத்தல
நாநாவு
நீமுன்னிலை ஒருமை
நேஅன்பு
நைஇழிவு
நோவறுமை
பாபாடல்
பூமலர்
பேமேகம்
பைஇளமை
போசெல்
மாமாமரம்
மீவான்
மூமூப்பு
மேஅன்பு
மைஅஞ்சனம்
மோமுகத்தல்
யாஅகலம்
வாஅழைத்தல்
வீமலர்
வைபுல்
வெளகவர்
நொநோய்
துஉண்
TEST YOUR PREPRATION – TAMIL PYQ TEST FREE – CLICK HERE

FOR MORE STUDY MATERIALS – CLICK HERE

JOIN HERE FOR MORE UPDATES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Top 10 Daily Vocabulary Words – Bank Exams Top 5 Universities to studying Robotics : Course and Apps to Learn It Remote work at Amazon TATA WORK FROM HOME JOBS 2023 World Ocean Day : 2023